Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Bil og transport

På denne siden finner du informasjon om Navs ordninger for støtte til førerkort og bil, TT-kort, parkeringstillatelse (handicap-dispensasjon) og støtte til sykkel.

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset.  

  

Bil og førerkort

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad. www.nav.no

 

Det er to ulike former for bilstønad:

  • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
    Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.
  • Stønad til spesialtilpasset kassebil
    Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe, kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV.

Spesialutstyr og tilpasning

Uavhengig av om du får støtte til å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen. Dette gis som tilskudd uten økonomisk behovsprøving. Du får også fullt ut dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret.

Kjøreopplæring

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil.

 

TT-kort - transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et tilbud om bruk av drosje til personer som ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke kollektive transportmidler. Hvis du får TT- kort betaler du omtrent det det koster med offentlig transport, og resten av beløpet trekker drosje-sjåføren fra TT- kortet. For nærmere veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din kommune eller fylkeskommune.

 

Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse kan gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelse, knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift.  Søknad vedlagt legeerklæring sendes kommunen.

 

Sykler

Folketrygden dekker kun spesialsykler, det vil si sykler som er spesielt tilpasset funksjonsnedsettelser. Det skal alltid vurderes om nødvendig ekstrautstyr kan monteres på en vanlig sykkel. I slike tilfeller må du selv kjøpe sykkelen, men du får støtte til ekstra utstyr.

Voksne over 26 år kan søke HELFO om stønad til tandemsykkel etter folketrygdloven § 5-22. For mer informasjon www.helfo.no For de under 26 år rettes søknad om treningshjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen. www.nav.no

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen