Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Praktisk hjelp hjemme

Å stå for krevende behandlingsoppgaver og alminnelig husholdningsarbeid kan av og til være slitsomt på egen hånd, enten i perioder eller mer permanent. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og personlig brukerstyrt assistent kan være nyttige hjelpetiltak. Disse ordningene må du søke kommunen din om.

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset. 

 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie skal være et tilbud til alle som trenger behandling, pleie og omsorg i hjemmet. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie. For å få oppfølging fra hjemmesykepleien kontakt kommunens helse- og sosialavdeling.  

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Intensjonen med BPA er å gi funksjonshemmede bedre livskvalitet og fleksibilitet ved at de kan få styre sitt eget liv, samt gi dem flere muligheter til å få en aktiv og meningsfylt tilværelse.

  • Fra redaksjonen: Se mer om hva en brukerstyrt personlig assistent er, hva hun/han kan brukes til og hvordan du får det på helsenorge.no.
  • Det finnes en rekke leverandørfirmaer for BPA, noen store og noen små, noen profittbaserte og noen ideelle. Uloba er en av de største og er basert på likepersonprinsippet.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen