Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Frerkortdamefotostatensvegvesen

CF’er feilaktig fratatt førerkortet


Ung med CF
05.03.2013
Sharon Gibsztein

Fylkeslegen i Nordland leste regelverket om helsetilstand og bilkjøring med overivrig nidkjærhet. Resultatet ble at en ung CF’er feilaktig ble fratatt ”lappen”. Både CF-foreningen og CF-senteret fant praksisen ytterst spesiell. Historien sto å lese i Saltenposten 3. mars. Illustrasjon: Statens vegvesen.

 

Bakgrunnen for saken er de krav som stilles når man skal ha førerkort. Førerkortforskriften krever at man må være helsemessig skikket til å føre motorvogn. Man må derfor fremvise legeattest på at man er slik skikket, og det var da problemet oppsto.

 

Saltenposten forteller at ”Fylkeslegen skriver at ingen med sykdommen til Trælnes kvalifiserer til helsekravene i førerkortforskriftene.”

Trælnes, den unge CF’eren, som er i god form, måtte dermed få dispensasjon for å kunne få førerkortet. Når dispensasjonen etter hvert gikk ut, ble førerkortet inndratt. Et paradoks, når den unge CF’eren aldri skulle ha måttet ha dispensasjon i utgangpunktet.

Fylkeslegen i Nordland har åpenbart lest forskriften både feil og med foreldede øyne:

  • For det første er ikke en diagnose i seg selv nok til å vurdere en fører som uskikket. Det er konsekvensene av en diagnose som er viktig når evnen til bilkjøring skal vurderes.
  • For det andre, en normal-CF’er er ikke i nærheten av å ha helseproblemer som skulle kunne påvirke evnen til bilkjøring.

 

 

CF-senteret, Helsdirektoratet og CF-foreningen: feilaktig tolkning av forskriften
CF-senteret ved seksjonsoverlege Pål Finstad understreker i en kommentar til Saltenposten at det er ”eventuelle komplikasjoner og ikke diagnosen i seg selv som bestemmer hvem som må ha en dispensasjon for få førerkort.

 

Dette underbygges videre av Helsedirektoratet, som ifølge Saltenposten sier følgende: ”Presseansvarlig Birgitte Bøen videreformidler fagavdelingen der på følgende måte;

 – Man kan ikke skjære alle over en kam, det er den enkeltes tilstand som avgjør om de er i stand til å kjøre bil eller ikke”.

 

CF-foreningen ved leder Ann Iren Kjønnøy reagerte også sterkt på fylkeslegens tolkning av førerkortforskriften. Til Saltenposten sier hun:

" – Erfarne leger kjenner ikke til at personer med cystisk fibrose på generelt grunnlag må søke om dispensasjon for førerkort."

 

Og at fylkeslegens praksis ikke er den normale måten å fortolke regelverket på:

" - Det er i alle fall ikke praksis i Norge i dag, sier hun."

 

 

Sosionom: Hårreisende
cfnorge.no har også snakket med Åshild Fitje, som er sosionom ved Frambu, voksen-CF’er og også likemann i NFCF: 

 - CF-ere har gjennom tidene fått dels både finansiering av førerkort og støtte til finansiering av bil gjennom NAV og det har aldri vært noe spørmål om legeerklæring for å kunne kjøre bil.

Om legeerklæring sier Fitje:

 - Dette vil først kunne være relevant ved omfattende bruk av oksygen, altså ved lungesykdom i langtkommen fase.

Fitje er opprørt over fylkeslegens inkompetanse:  

 - At en ung CF-er skal utsettes for en slik behandling er hårreisende.

 

 

CF: førerkort på vanlig måte
Mennesker med CF skal kunne få førerkort på normal måte, og uten ekstra papirer eller dispensasjoner.

For mennesker med CF gjelder – som for andre mennesker, følgende: Det er eventuelle komplikasjoner av sykdom som avgjør om en person må ha helseattest/dispensasjon for å kunne føre motorvogn.

 

 

Oppdatér kunnskapen!
Fylkeslegen i Nordland bør dermed sette seg ned og lese førerkortforskriftene på nytt, og ikke minst oppdatere seg på kunnskap om lungesykdommer generelt og CF spesielt.

 

Les nettsaken fra Saltenposten her: Ble fratatt "lappen".

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen