Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Hva bør en årskontroll inneholde?14.11.2012
Sharon Gibsztein

MorguefileCOMdrummerboy300px

Alle pasienter med cystisk fibrose bør ha minst en årlig årskontroll ved et CF-senter. Dokumentet "Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge - arbeidsgruppens anbefalinger fra Norsk senter for cystisk fibrose" viser vi hvilke undersøkelser og prøver som bør gjøres ved en årskontroll.

 

Teksten nedenfor er i sin helhet hentet fra og med side 16 i dokumentet Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge - arbeidsgruppens anbefalinger fra Norsk senter for cystisk fibrose.

 

Årskontroll  

God CF-omsorg innebærer en omfattende årlig gjennomgang av pasienten med sikte på å

avdekke og forebygge komplikasjoner til sykdommen. Det bør derfor gjennomføres en årlig

tverrfaglig kontroll hos alle CF-pasienter med sikte på å oppnå og bevare optimal helse hos

pasienten. Kontrollen vil involvere de fleste yrkesgruppene ved CF-senteret og somatisk og

psykososial status kartlegges. På bakgrunn av undersøkelser og konsultasjoner diskuteres

pasienten på et tverrfaglig møte hvor en kommer frem til råd for behandling og oppfølging.

Det utarbeides detaljert epikrise til bruk både internt ved senteret og eksternt ved for eksempel

delt omsorg.

Anbefalte medisinske undersøkelser:

 • Anamnese: Resyme av sykehistorie. Sosiale, familiære og medisinske endringer siden siste kontroll. Vaksinasjonsstatus hvis ikke kjent fra tidligere.
 • Klinisk undersøkelse: Komplett somatisk status. Se forøvrig”poliklinisk kontroll”.
 • Lungefunksjonsundersøkelser utføres så snart barnet behersker teknikken (fra 4-5 år), ellers gjøres flow-volum-kurver på alle. Ergospirometri/ 6min gangtest. Se eget kapittel om respirasjonsfysiologiske undersøkelser. Eventuelt blodgassundersøkelse.
 • Radiologi: Røntgen thorax eller high-resolution computed tomography (HRCT), eventuelt begge. Vurderes individuelt, blant annet på klinisk indikasjon. Ultralyd abdomen.
 • Se vedlegg 2 om radiologi.
 • Blodprøver: Hematologisk status. Infeksjonsstatus (SR, CRP). Leverfunksjon inklusive INR og albumin. Nyrefunksjon med lektrolytter. Fettløselige vitaminer (vitamin ADEK), PTH. Fastende glucose og HbA1C. Immunglobuliner (IgA, IgG, IgM), total IgE og spesifikt IgE mot Aspergillus. Evt. Pseudomonasprecipitiner (sendes til København). Andre blodprøver etter legens vurdering.
 • Oral glucosetoleransetest: Utføres årlig etter 10 års alder ved pankreasinsuffisiens eller ved vedvarende forhøyet HbA1C. 
 • Urin: Urinstix. Hos barn som står på salttilskudd også urinelektrolytter
 • Avføringsprøve: test på Elastase 1 i avføring ved uavklaret pankreasstatus (ikke kjent pankreas-insuffisiens).
 • Bakteriologi: Ekspektorat eller larynxaspirat til CF-dyrkning og undersøkelse på mykobakterier.
 • Pubertetsutvikling fra 10 års alder: Pubertetstadium, evt bestemmelse av skjelettalder.
 • Bentetthetsmåling (DEXA) fra 10 års alder.

Så langt kapittelet om årskontroll i dokumentet "Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge - arbeidsgruppens anbefalinger fra Norsk senter for cystisk fibrose"

 

Får du tilbud om årlig årskontroll?

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen