Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose31.12.2007
Vidar Karlsen

Norsk Senter for cystisk fibrose er et nasjonalt kompetansesenter med tverrfaglig spisskompetanse innen cystisk fibrose: diagnose, behandlingsmetoder og psykososiale konsekvenser som følge av sykdommen. Norsk senter for cystisk fibrose skal komme i tillegg til det eksisterende hjelpeapparatet på kommune- og fylkesnivå. Det betyr at mest mulig av nødvendige tiltak og behandling skal skje i det ordinære hjelpeapparatet, eventuelt med råd og veiledning eller annen bistand fra Norsk senter for cystisk fibrose. Norsk senter for cystisk fibrose arbeider ut fra følgende ideologi; livsløpsperspektiv, brukermedvirkning, være tilbud til personer med cystisk fibrose og deres pårørende, samle og systematisere kunnskap om diagnosegruppen og kompetansespredning til fagpersoner i hjelpeapparatet. HVILKE TJENESTER KAN VI TILBY?
  • Etter henvisning fra og i samarbeid med lokalt helsepersonell, kan vi bistå med diagnostikk, utredning og behandling av personer med CF
  • Råd og veiledning til personer med CF, deres pårørende og fagpersoner i lokalt hjelpeapparat
  • Informasjon om CF, behandlingsmetoder , psykososiale konsekvenser av CF og rettigheter knyttet til diagnosen
  • Kurs og opplæring av personer med CF, deres pårørende og fagpersoner i lokalt hjelpeapparat
  • Undervisning av helsepersonell i grunn- og videreutdanning/etterutdanning
  • Være rådgivende instans for myndigheter i saker som gjelder CF
  • Initiere og delta i forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU)
  • Personer som har diagnosen cystisk fibrose og deres pårørende
  • Fagpersoner som trenger informasjon, råd og veiledning om cystisk fibrose. Det kan for eksempel være fagpersoner fra sykehus, helsestasjon, legekontor , barnehage, skole, PP-tjeneste, sosial- og trygdekontor, hjelpemiddelsentral og arbeidskontor
  • Myndigheter som har behov for informasjon om cystisk fibrose
HVOR FINNER DU OSS?
Norsk senter for cystisk fibrose er lokalisert ved Ullevål universitetssykehus, organisert under barnemedisinsk avdeling, Kvinne-Barn-Klinikken. Vår administrasjon holder til i bygning Q2, mens all pasientbehandling foregår henholdsvis i:
Norsk Senter for Cystisk Fibrose  Ullevål universitetssykehus Kirkevn. 166 0407 Oslo Telefon: 23 01 55 90 Telefaks: 23 01 55 91 E-post: sencysf@online.no

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen