Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Antibiotika 1200px

Antibiotika: CF'eres behov ivaretas i nytt reseptforslag


interessepolitikk, leve med cf, behandling, bakterieskolen, transplantasjon, smittevern
27.11.2017
Sharon Gibsztein

Myndighetene går inn for å innføre generell 10-dagers gyldighet på antibiotikaresepter. For å ivareta sårbare grupper, som CF-ere og immunsupprimerte, vil endringen ikke gjelde for antibiotika på blå resept. Legemiddelverket vektlegger behovet for gode tekniske løsninger slik at det blir brukervennlig for både leger og pasienter. 

Endret 28. november 2017 

Mandag 27. november 2017 kom vi dessverre i skade for å fremstille forslaget om nye foreskrivningsregler på feil grunnlag. Den aktuelle saken er endret og erstattet med denne artikkelen. Vi beklager det inntrufne. 

 

Myndighetene ønsker å begrense bruken av antibiotika og hindre utvikling av resistens. Derfor foreslår de i sitt forslag til Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek å begrense gyldigheten på vanlig hvit resept for antibiotika til 10 dager.

 

Ikke forkortet gyldighetstid for blåresept

Om blant annet cystisk fibrose heter det i forslaget at:

"......Antibiotika benyttes også gjentakende ved bl.a. kroniske eller stadig tilbakevendende infeksjoner (cystisk fibrose, kols, immunsvikt, palliativ behandling mv.). Slik behandling administreres på sykehus eller omfattes av blåreseptordningen. Ordningen med forkortet gyldighetsperiode for antibiotikaresepter bør derfor ikke gjelde antibiotika forskrevet på blåresept." 

 

Våre behov ivaretatt

NFCF er svært glade for at man i forslaget ser de spesielle behovene som sårbare grupper har, deriblant pasienter med cystisk fibrose og immunsupprimerte som transplantasjonspasienter. Mennesker med slike helsetilstander er helt avhengige av å kunne hente ut antibiotika raskt, og må derfor ha resepter med langvarig gyldighet. Mange med CF bruker også antibiotika hver dag hele året, og må således ha resepter med langvarig gyldighet.

 

Legemiddelverket støtter opp

Også Legemiddelverket understreker i sitt høringsbrev til forslaget behovene til spesielle grupper, deriblant cystisk fibrose og immunsupprimerte: 

«Det var over 1,1 millioner pasienter som fikk resept på antibiotika i 2016. Det er en rekke ulike pasientsituasjoner bak disse tallene og noen pasienter kan risikere å få problemer hvis gyldigheten av resepter i ATC-gruppe J01 (antibiotika til systemisk bruk) alltid settes til 10 dager. Noen slike situasjoner er:

  • Pasienter med kroniske sykdommer som får behov for antibiotika på grunn av forverrelse

av tilstanden og som trenger rask tilgang. Det er vanlig praksis å utstyre slike pasienter med

resepter på antibiotika som de kan hente ut ved behov. Sykdommer der dette er aktuelt

omfatter blant annet KOLS, cystisk fibrose og immunsvikt.»

 

Transplanterte

Legemiddelverket peker også på at behandlingstrengende soppinfeksjoner er et økende problem hos blant annet transplantasjonspasienter:

«Systemiske soppinfeksjoner er ofte alvorlige og det er et økende antall slik infeksjoner hos pasienter med bakenforliggende sykdommer og tilstander, slik som kreftbehandling og transplantasjoner.»

Mennesker med livstruende cystisk fibrose blir ofte lungetransplantert. Noen få CF-pasienter har dessuten behov for transplantert hjerte, lever, nyre eller bukspyttkjertel.

 

Må være brukervennlig for lege og pasient

Legemiddelverket er i sitt høringsbrev derfor opptatt av at det må lages gode tekniske løsninger som gjør det enkelt for legene å skrive ut resepter med lengre gyldighet og som er brukervennlige for pasienten. 

 

Apotekforeningen

Apotekforeningen er opptatt av at kort gyldighet på antibiotikaresepter vil føre til betydelig merarbeid for apotekene og usikkerhet hos de pasientene som trenger kontinuerlig tilgang til antibiotika. Se også sak i Dagens medisin (betalingsmur).

 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Helse- og omsorgsdepartementet sier at forslaget til endringer er en oppfølging av tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» fra Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. -

 

NFCF ønsker mindre resistensutvikling

NFCF støtter opp om alle tiltak som kan begrense utvikling og utbredelse av antibiotikaresistens, og er derfor glad for at myndighetene nå går aktivt til verks.

 

Gode tekniske løsninger viktig

Samtidig er det viktig å sikre at foreskrivingsregler og ikke minst de tekniske løsningene støtter opp om en rask, trygg og praktisk tilgang til antibiotika for de gruppene som har antibiotika som en grunnleggende del av sin daglige behandling. Pasienter med cystisk fibrose, og pasienter som er transplanterte, er slike grupper. Vi støtter opp om Legemiddelverkets høringssvar mht gode unntaksløsninger for blant annet cystisk fibrose og transplanterte, og har stor tro på at myndighetene sammen med høringsinstansene kommer frem til trygge og praktiske løsninger.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen