Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
676.jpg

Evaluering av tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner


Organisasjonen, Interessepolitikk
30.10.2011
Sharon Gibsztein

Den statlige tilskuddsordningen er en viktig inntektskilde for funksjonshemmedes organisasjoner. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) vil nå se på hvordan ordningen fungerer. NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy er med som en av FFOs representanter i referansegruppen i prosjektet.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) administrerer i dag 6 ulike tilskuddsordninger for funksjonshemmedes organisasjoner
:

 - Driftstilskuddsordningen

 - Tilskudd til likemannsarbeid

        Ordinært

        Arbeidsrettede tiltak

 - Tilskudd til sommerleir for barn

 - Tilskudd til ferie og velferdstiltak

 - Tilskudd til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO

Ca 120 organisasjoner er i dag godkjent som mottakere av driftstilskudd.Er ordningen god nok?
Formålet er å se på prosessen mellom tilskuddsmidlene og organisasjonenes mulighet til å drive interessepolitisk arbeide og yte service til sine medlemmer. Det vil si at det skal vurderes om dagens innretting, omfang og forvaltning av tilskuddsordningene bidrar til å realisere formålet med ordningen.Fire områder evalueres
Evalueringen konsentrerer seg om fire hovedspørsmål:

 - Måloppnåelse: I hvilken grad fungerer tilskuddsordningene som et virkemiddel for å gjøre funksjonshemmedes organisasjoner i bedre stand til å drive interessepolitisk arbeid og yte service til egne medlemmer?

 - Forvaltning: Forvaltes tilskuddsordningene hensiktsmessig?

 - Innretning: Er tilskuddsordningene hensiktsmessig utformet?

 - Omfang: Hva er kjennetegnene ved organisasjonene som får tilskudd fra departementenes ordninger på området? Hvordan er tilskuddene fordelt mellom organisasjonene?Referansegruppen og dens oppgaver
Det er opprettet en referansegruppe sammensatt fra ulike pasientorganisasjoner.

      Referansegruppen skal holdes orientert gjennom evalueringen.

      Referansegruppen har ikke beslutningsmyndighet, kun en rådgivende funksjon.

      Referansegruppen skal gi råd og innspill til Rambøll underveis i arbeidet – enten muntlig i referansegruppemøter eller skriftlig i etterkant. Alle innspill vurderes, men vil ikke nødvendigvis tas til følge.

      Referansegruppen møtes i utgangspunktet tre ganger i løpet av prosjektperioden.NFCF og tilskuddsordningene
NFCF får i 2011 circa kroner 600 000 i samlet tilskudd. Tilskuddene som gis via denne ordningen er foreningens økonomiske ryggrad. Driftstilskuddet deles i basistilskudd, medlemstilskudd og skjønnstilskudd etter en matematisk modell. Tilskudd til ulike organisasjoner beregnes forskjellig. Dette fører blant annet til at det er lavere tilskudd pr medlem i funksjonshemmedes organisasjoner enn i politiske partier.

Likemannstilskudd er også en viktig del av denne tilskuddsordningen.

I løpet av de siste årene er flere organisasjoner blitt tatt inn i ordningen uten at tilskuddsrammene er blitt økt. Dette samtidig med at kravet til brukermedvirkning og behovet for profesjonalisert deltagelse i politiske prosesser har økt.

Medlem i referansegruppen, NFCFs Ann Iren Kjønnøy sier:

 - Det er fint for funksjonshemmedes organisasjoner å kunne gi råd i denne saken.Hvem utfører evalueringen?

Det er Rambøll Management Consulting som på fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomfører evalueringen av tilskuddsordningene for funksjonshemmedes organisasjoner.
Av ulike grunner er arbeidet kommet sent i gang og evalueringsarbeidet har derfor en svært kort tidsramme. Sluttrapport skal leveres 5. januar 2012.

I forbindelse med evalueringen gjennomfører Rambøll en spørreundersøkelse blant samtlige organisasjoner som mottar ett eller flere av de aktuelle tilskuddene. For å få en så god evaluering som mulig er Rambøll avhengig av dine svar.
NFCF ser at en god evaluering vil kunne styrke tilskuddsordningene, og oppfordrer alle organisasjoner til å fylle ut undersøkelsen som i disse dager blir tilsendt på e-post.Referansegruppens medlemmer
FFO
Liv Arum, generalskretær, FFO
Ann lren Kjønnøy, leder NFCF
Sissel Gjeen, interessepolitisk rådgiver, Norges Døveforbund
Stine Jakobsson Strømsø, generalsekretær, Norsk Epilepsiforbund
Mona Enstad, MS-forbundet i Norge
Arnt Holte, ass.generalsekretær, Norges Blindeforbund
Jostein Melheim og Asta Tale Strand, vara, Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Merit Kristiansen, økonomileder Mental helse


SAFO
Lars Ødegard, generalsekretær
Vibeke Seim Haugen, Norsk forbund for utviklingshemmede


Fordelingsnemnda
Magne Wang Fredriksen
Rebecca Tvedt Skarberg, vara


Senter for sjeldne diagnoser
Hedevig Castberg


Rambøll
Stian Are Olsen
Marianne Holmesland
Henrik Stener Pedersen


Bufdir
Kjersti Morvik, seksjonssjef
Kari Grimholt
Elida Rennaug Hole Wirkola


 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen