Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
children 593313 1281

Trikafta/Kaftrio: trygg og god effekt hos 6-11 åringer


presisjonsmedisiner for cf. behandling, barn med cf, medikamentnytt
29.03.2021
Sharon Gibsztein

Årsaksbehandlingen Trikafta, i Europa kjent som Kaftrio, er trygg og effektiv hos barn med cystisk fibrose (CF) i alderen 6 til 11 som har visse genetiske mutasjoner. Tidlig bruk av årsaksbehandling lover også svært godt for barnas fremtid. Dette kommer frem i resultatene fra en klinisk fase 3-studie.

 

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) mottok nylig en godkjenningssøknad om bruk av Trikafta (Kaftrio) til barn ned til 6 års alder. En endelig beslutning fra FDA forventes innen juni.

Forskerne har vurdert sikkerheten og effekten av Trikafta (Kaftrio) i en fase 3-studie. Studien involverte 66 barn i alderen 6 til 11 år som har to F508del-mutasjoner eller en F508del og en minimal funksjonsmutasjon.

Studien “A Phase 3 open-label study of ELX/TEZ/IVA in children 6 through 11 years of age with CF and at least one F508del allele, ble publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

 

Hvem Trikafta/Kaftrio er godkjent for per nå – og hvor

Trikafta (Kaftrio) består av virkestoffene elexacafto, tezacaftor og ivacaftor, og markedsføres av Vertex Pharmaceuticals. Årsaksbehandlingen er godkjent for behandling av CF hos pasienter 12 og eldre som har minst en kopi av F508del-mutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR) - den vanligste mutasjonen som forårsaker CF.

Denne årsaksbehandlingen er godkjent for Europa, men har ikke fått statlig finansiering i Norge. Forhandlinger mellom produsenten og norske Sykehusinnkjøp pågår. Den europeiske godkjenningen er noe smalere enn den amerikanske, men det ventes at flere pasienter vil bli innlemmet i den europeiske godkjenningen.

 

Barnestudien: Doseringer og bivirkninger

Den nevnte «barne»-studien hadde en åpen design, noe som betyr at alle barna fikk Trikafta i 24 uker. Barn som veide 30 kg eller mer, fikk den fulle voksne daglige dosen - 200 mg eleksakaftor, 100 mg tezakaftor og 75 mg ivakaftor som en fastdosetablett om morgenen og 75 mg ivakaftor som en monoterapi-tablett i om kvelden. Barn som veide mindre enn 30 kg, fikk halvparten av dosen.

Sikkerhetsdataene var i samsvar med de som ble observert i tidligere studier med eldre pasienter, og medisinen var generelt godt tolerert.

De vanligste rapporterte bivirkningene var hoste, hodepine og feber. Hos de fleste av barna som hadde bivirkninger, var disse milde eller moderate i alvorlighetsgrad, ifølge forskerne.

 

Barnestudien: Effekt

Man så signifikante forbedringer hos barna. Lungekapasiteten steg med 10,2 prosentpoeng, målt i prosent forventet tvungen ekspirasjonsvolum på ett sekund (ppFEV1), et mål på lungefunksjon).

Cystic Fibrosis Questionnaire–Revised respiratory domain er et sertifisert spørreskjema som måler effekten av CF på generell helse, dagligliv, opplevd velvære og symptomer. Barna rapporterte en økning på syv poeng i dette skjemaet.

De rapporterte også nær to poeng reduksjon i Lung Clearance Index, et mål som angir lungeventilasjon, eller sagt på en folkelig måte hvor tette de føler seg i lungene. Disse resultatene kan tolkes som at barna kjente at hverdagen ble bedre og lettere.

Trikafta (Kaftrio)-behandling reduserte også nivået av salt i svetten. Målet for saltinnholdet i svette er gullstandarden i diagnostisering av CF.

Det interessante er at forskerne sier at de så større forbedringer i saltinnholdet i svetten hos barna enn det som er sett hos ungdommer og voksne. Forskerne mener at dette kan være en sterk indikator på bedre langsiktige utfall av cystisk fibrose, altså at barna vil kunne holde seg friskere lengre.

Behandling med Trikafta (Kaftrio) i 24 uker resulterte også i signifikante forbedringer i ernæringsstatus, målt ved kroppsmasseindeks for alders z-score, sammenlignet med forbehandling. Det er velkjent at bedre ernæringsstatus hos CF-pasienter henger tett sammen med bedre lungefunksjon og overlevelse.

 

Tidlig behandling kan være svært viktig

Forskerne så også en annen spennende og viktig ting; barna hadde normal lungefunksjon ved studiestart. Med behandlingen fikk de likevel en betydelig forbedring. Sammen med det de så i studier og i praksis med den eldre befolkningen, kan det å starte behandling tidligere avverge alvorlige langsiktige komplikasjoner og virkelig endre helseutviklingen for barn med cystisk fibrose, mener studiens hovedforfatter Susanna McColley, MD, fra Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital i Chicago.

 

Etnisiteter og medisinutvikling

McColley mener at personer med cystisk fibrose som har annen etnisk bakgrunn enn hvit, har mindre sannsynlighet for å ha en F508del-mutasjon. Disse populasjonene har ofte mer alvorlig sykdom og lavere forventet levealder. Etter hvert som medisinutviklingen fortsetter, er det fokus på å få effektiv behandling eller kur for alle med cystisk fibrose.

Les mer hos Cystic Fibrosis News Today 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen