Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
TrondEngjom BirgerLaerum Haukeland ramme

Forskningsfondet for CF bidrar til bedre oppfølging av fordøyelsessystemet


Fag og forskning, Behandling, Forskningsfondet
17.12.2014
Sharon Gibsztein

I Bergen blir det nå bedre oppfølging av CF’eres fordøyelsessystem takket være forskningen til gastro-overlege Trond Engjom. Delfinansiering fra Forskningsfondet for CF har vært viktig for gjennomføringen av prosjektet. 3 nye delprosjekter er allerede i gang. Bildet: Engjom til venstre sammen med sin forskningskollega lungelege Birger Lærum, begge fra Haukeland universitetssykehus.

Publisert 17. desember 2014

 

Bedre behandling og oppfølging

Gastrologen på Haukeland universitetssykehus forteller at forskningen har ført til bedre oppfølging: 

 - Den kliniske oppfølgingen av pasientene fortsetter i samarbeid med barneavdelingen. Vi har etablert samarbeid med CF-legene rundt alle problemstillinger som berører fordøyelse/lever. Jeg ser nå de fleste CF-pasientene som passerer 15 år. I tillegg har vi et godt samarbeid med barnelegene om de yngre pasientgruppene, selv om dette er på et mer sporadisk nivå siden barne-CF ivaretas i stor grad av barne-gastroenterologene på Haukeland.

 

 

Lunge-gastro samarbeid til beste for pasientene

 - Stadig oftere opplever vi at problemer som hører inn under vårt fagområde diskuteres på en god måte med lungemedisinerne som har den daglige CF omsorgen, og at disse diskusjonene kommer pasientene til gode, påpeker forskeren. Det at lungelege Birger Lærum kom med i selve forskningsprosjektet har vært viktig for det formaliserte samarbeidet.

  

CF og pankreas-sykdom

 - Cystisk fibrose-pasienter har mange symptomer fra mage-tarm. Dette gjelder spesielt pasientgruppen som har etablert alvorlig pankreas-sykdom, men også CF-pasienter med fungerende pankreasfunksjon har mange interessante problemstillinger.

Ved å identifisere de pasientene som utvikler pankreas-sykdom i voksenlivet, kan behandling og oppfølging tilpasses dette risikobildet. Kanskje er det spesielt den siste gruppen som krever spesielt oppfølging fra voksen-gastroenterolog, en faggruppe som tidligere hadde lite kontakt med CF-legene, forteller Engjom.

Forskningsprosjektet har også omhandlet andre diagnosergrupper.

 

44 av 50 vestlandspasienter 

Per september 2014 hadde i alt 44 cystisk fibrose-pasienter av de noe over 50 voksne ved CF poliklinikken i Bergen vært inkludert i prosjektet.

  

Midler fra forskningsfondet for cystisk fibrose

Prosjektet fikk i 2011 tildelt 100 000 kroner fra Forskningsfondet for cystisk fibrose. Disse midlene var spesielt viktige i oppstarten av prosjektet og finansierte pasientinklusjonen det første året, sier Engjom. Andre finansieringskilder er Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

  

3 nye delprosjekter

Hovedprosjektet har ført til en del påbygninger som gir videre CF forskning på vestlandet:

  1. Forskning pankreassvikt ved CF utvides med en MR basert metode som direkte kan sammenlignes med metodene i fase 1. Her er allerede mange av undersøkelsene gjennomført.
  2. Nye metoder for å definere tidlig CF leversykdom i samarbeid med ultralydsenteret og forskningsgruppen rundt primær skleroserende kolangitt.
  3. Etablere klinisk prosedyre for å estimere CFTR funksjon og baseline data hos de gruppene som skal begynne med CFTR modulator (årsakskorrigerende presisjonsmedisiner, red. anmerkning). Lagt frem for skandinaviske CF leger på møte i Stockholm høsten 2013.

 

Gode data til videre forskning

Haukeland har nå fått en god og oppdatert oversikt over både genotypiske og fenotypiske (se ordbok lenger ned) trekk ved den vestnorske CF populasjonen som følge av Engjoms prosjekt.

  

Ordbok

  1. Skleroserende kolangitt: Betennelsessykdom som rammer de mellomstore galleveiene. Spesielt assosisiert med tarmsykdommene Ulcerøs Colitt og MB Crohn. Forandringene omkring galletreet kan minne om CF leversykdom.  
  2. Transient elastografi: Ultralydmetode som brukes til å måle hardhet i vev, i dette tilfellet levervev, der fibrosen gir øket vevshardhet.  
  3. Eksokrin pankreasfunkjon: Utskillelse av fordøyelsesenzymer og bikarbonat til tarmen. Fordøyelsesenzymene hjelper til med å fordøye maten.
  4. Sekretintest: En andrelinje test for å anslå eksokrin pankreasfunksjon. Bukspyttkjertelen stimuleres med hormonet sekretin og responderer med å skille ut væske og fordøyelses enzymer. Ved å anslå væskemengden med ultralyd og samle opp væsken fra tolvfingertarmen med et gastroskop, og måle kvaliteten på bukspyttkjertelvæsken, kan vi få et godt anslag på bukspyttkjertelfunksjonen også der andre tester levner tvil.
  5. Genotype: Den genetiske sammensetning.  For cystisk fibrose snakker vi om hvilke to CF mutasjoner den enkelte pasienten har.
  6. Fenotype: Det sammensatte bildet som en genotype medfører. For eksempel om en pasient er pankreas syk, har leversykdom og i hvor stor grad lungene er affisert.
  7. Fibrose i lever: Arrvev som oppstår i lever som følge av betennelseaktivitet. Forstadie til skrumplever.

 

Dette er en kortversjon av en lengre artikkel i CF-bladet 3/2014.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen