Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Karita Bekkemellom og Harald Nesvik

Prioriteringsdebatt om legemidler: vil dette ramme oss?


interessepolitikk, behandling, medikamentnytt
13.02.2014

Hvilke muligheter vil framtidens legemidler gi? Og er samfunnet villig til å betale prisen for å ta dem i bruk? Dette var temaet for årets Novartis-konferanse «Helse og fremtid», hvor også NFCF deltok. Foto: Målfrid Bordvik.

 

Åshild Fitje, likepersonskoordinator i NFCF, og Gro Lereggen, styremedlem i NFCF, fikk høre en debatt med representanter fra legemiddelindustrien og stortingets helse- og sosialkomite.

 

Villig til å satse på sjeldne?

Viktige innspill i debatten kom fra blant annet Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien - LMI. Hun framhevet at medisinske innovasjoner gjør at vi kan leve helt andre liv enn før:

 - Helsa er det viktigste vi har, og alle er prisgitt legemidler. Er bransjen like villig til å satse på behandling for sjeldne sykdommer? Skal det være en ”makspris” på liv og helse? Bekkemellem mente at spørsmålene om prioritering og betalingsvillighet må drøftes politisk.

 

Bildet øverst: LMI's direktør Karita Bekkemellom i samtale med medlem av Stortingets Helse og omsorgskomité Harald Nesvik (FRP). Foto: Målfrid Bordvik.

 

Trygghet for behandling

 - Regjeringen legger vekt på at pasienter skal ha trygghet for å få behandling når man trenger det, og de skal bidra til god behandling og pasientsikkerhet, sa Cecilie Brein-Karlsen Statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet.

 

Riktig legemiddelbruk

I debatten for øvrig ble det fokusert på at folk må bruke legemidler riktig og ikke bruke mer enn nødvendig. Samarbeidet mellom forsking, fagmiljø, industri og myndigheter må styrkes.

 

CF’ere behøver ikke være urolige

Etter dagens hovedprogram stilte NFCFs Åshild Fitje følgende spørsmål til medlem av Stortingets Helse og omsorgskomité (HOK) og parlamentarisk leder i FRP, Harald Nesvik:

 - Ut fra det som er sagt i dag, om at det ikke er kostnad, NFCFrepresentantene Gro Lereggen og Ashild Fitje pa Novartis konferansen HelseFremtid2014men effekt og kvalitet som avgjør om et legemiddel skal godkjennes og prioriteres har vi som en liten pasientgruppe som trenger dyre medisiner i et kostnadsmessig ”grenseland” grunn til å uroe oss?”

 - Nei, er Nesviks enkle og klare svar på dette.

Fitje beskriver en del av prioriteringsdebatten og spør Nesvik om vi som pasientgruppe har grunn til å være urolige:

 - Så når vi blir konfrontert med om det er ”rettferdig” at sjeldne tilstander skal prioriteres foran andre pasienter, eller at ”sjeldne” koster for mye, så trenger ikke foreldre bekymre seg for om deres barn med en livstruende sykdom skal få behandlingen det trenger?

Her svarer Nesvik bekreftende, de som har alvorlige sykdommer skal få den behandlingen de trenger.

FRp-medlemmet i Stortingets helse - og omsorgskomité bekrefter dermed at mennesker som trenger medisiner som det er dokumentert effekt av, skal få disse medisinene. Han bekreftet også at diskusjonene som foregår i media om kostnad på legemidler og samfunnets betalingsvillighet, ikke skal uroe en pasientgruppe som CF.

 

Bildet over til høyre: NFCF-representantene Gro Lereggen og Åshild Fitje på trappen til Litteratur huset hvor Novartis-konferansen "Helse og Fremtid" gikk av stabelen 6. februar i år.

 

Fokus på CF’eres behov for god legemiddelpolitikk

Det å få tilgang til den beste medisinen er helt avgjørende for overlevelse ved CF. Det er derfor svært viktig for oss i NFCF å holde oss orientert om myndighetenes legemiddelpolitikk og bidra med innspill der vi kan. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten skal i april behandle en sak om legemiddelet Kalydeco for cystisk fibrose. Rådet har bedt NFCF komme med et innspill til saken. Før jul deltok NFCF på FFOs legemiddelseminar hvor temaet var prioritering og sjeldne sykdommer.

 

Relevante nettsider

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen